Quicseal 613 – Vữa Epoxy công thức đặc biệt 3 thành phần

Định mức

Để trét vữa ron gạch, định mức phụ thuộc vào kích thước gạch và khoảng cách khe giữa các viên gạch.

Đóng gói

Bộ 6 kg.

Danh mục: